Monday, January 22, 2007

నన్నయగారి భారతములో ఒక మంచి పద్యం

నన్నయగారి భారతములో ఒక మంచి పద్యం

సురపతి సభ జూడన్, జూడ నంగారవృష్టుల్
గురిసె, కులిశధారలు కుంఠితంబయ్యె, దిక్కుం
జరమదము లడంగెన్, సర్వదిక్పాలకాంతః
కరణములు భయోద్వేగంబునన్ సంచలించెన్


గరుత్మంతుడు అమృతమును తెచ్చుటకై స్వర్గమునకు వెళ్ళగా అక్కడ ఉత్పాతాలు పుట్టాయి అని అర్ధం అట .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home