Sunday, February 25, 2007

చందమామ - "మామ"

అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావుగారి ఒక గేయంలో, అసలు చందమామ - "మామ" ఎలా అయ్యాడు అని ఎంత చక్కగా వివరించారో చూడండి


తల్లి అగును కద లక్ష్మి అందరికి
తమ్ముడగును మన చంద్రుడామెకు
అందుచేతనే చంద్రుడందరికి
అవుతాడమ్మా మామయ్య వరుస

చకోరపక్షి అంటే ...... ?

కోరాడ రామకృష్ణ కవిగారి పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే నాకు ఇంతవరకు తెలియని ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికింది.

అసలు ప్రశ్న ఏమిటి అంటారా ? చకోరపక్షి అంటే ఏమిటో మీకు తెలిస్తే చెప్పండి చూద్దాం...

చకోర పక్షి అంటే గబ్బిలం అట. చకోరాక్షి అంటే గబ్బిలంలాగా ఎర్రని కన్నులు కలది అని అర్ధం అట. ఎక్కువగా శృంగార పరమయిన కవితలలో వినిపిస్తుంది అని వివరణ. ఇంక విడమరచి చెప్పదలుచుకోలేదు.

Tuesday, February 20, 2007

ఆచార్య వి. యల్. యస్. భీమశంకరం గారి "రసాశ్రువు"

ఆచార్య వి. యల్. యస్. భీమశంకరం గారి గ్రంథము "రసాశ్రువు" లోని ఇష్ట దేవతా ప్రార్థనము లోని కొన్ని పద్యాలు. ఆహా...

శా.

వీణా పుస్తకరమ్య పాణి,కవితా విన్యాస విస్తారిణీ
వేణీబంభర జృంభితాస్యరమణీ,వేదార్థ విశ్లేషిణీ
వాణీ,నాద సుధామణీ,గుణమణీ,పాండిత్య సంధాయినీ
ప్రాణాయామ విశేషిణీ,నిరత దివ్య జ్ఞాన సంతోషిణీ.

కం.

వరవీణా మృదుపాణిని
సురుచిర సారంగ వేణి శోభిత వక్త్రన్
సరిగమ పదనిస రసధుని
వరరుచి కవితా మధురిమ పదనటమూర్తిన్.

కం.

కొలుతును సతతము జిలిబిలి
తెలుగుల పలుకుల లలనను త్రికరణ శుద్ధిన్,
మలతును చదువుల బ్రతుకును
విలసిత మృదు మధుర కవన విశృతికొరకై.

Thursday, February 15, 2007

దేవులపల్లి వారి ఒక అద్భుతమయిన కవిత

దేవులపల్లి వారి ఒక అద్భుతమయిన కవిత..మాగంటి వారికి ధన్యవాదాలు

http://www.maganti.org/page5.html


ఈ పుటలో అన్నిటి కన్నా కిందుగా ఉన్న "మతం" అన్న మీట నొక్కండి

దేవులపల్లి వారు తెలుగు వారిగా పుట్టటం మనం చేసుకున్న అదృష్టం అని అనుకుంటూ ఉంటాను. ఆయన రాసిన మంచి సినిమా పాట - మన గాన కోకిల సుశీలమ్మ గారు పాడిన పాట ఒకటి నా మనసులో ఎప్పుడూ మంద్ర గతిలో నడుస్తూనే ఉంటుంది - "తెల్ల వారక ముందే పల్లే లేచింది - తన వారినందరిని తట్టీ లేపింది" అని ఎంతో ఎంతో మంచి పాట.

Tuesday, February 13, 2007

పార్వతి అమ్మవారి "ఉమ" పేరుకి అసలు అర్ధం

చర్ల గణపతి శాస్త్రిగారి కుమార స్వామి విజయము చదువుతుంటే ఒక ఆసక్తికరమయిన విషయం తెలిసింది. పార్వతి అమ్మవారికి "ఉమ" అనే పేరు కూడా ఉంది అని మన అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఆ పేరుకి అసలు అర్ధం ఏమిటో తెలుసా ?పర్వత రాజ పుత్రిక కనుక, ఆ వంశా సంబంధాన్ని పురస్కరించుకుని పార్వతి అని పిలిచేవారట ఆవిడని. సరే ఆవిడ భర్త కోసమై తపస్సు చేయడానికి పూనుకోగా తలిదండ్రులు "ఉ = ఓసీ" "మా = తపస్సు వద్దు" అని నిషేధించటానికి చేసిన ప్రయత్నమే ఆవిడకి "ఉమ" అనే నామాన్ని సార్ధకం చేసింది అట.

చాల ఆసక్తికరంగా ఉంది

Saturday, February 10, 2007

ప్రాస అంటే ఇలా ఉండాలండి...

అనంతభూపాలుడు రచించిన ఒక ప్రాస రచన చూడండి..ప్రాస అంటే ఇలా ఉండాలండి..కృష్ణుడి మీద ఎంత అందంగా రాసారో

కరుణా సముద్రుండు గజరాజ వరదుండు
గర్వితాసుర శిరః ఖండనుండు
విహగేంద్ర వాహుండు విబుధేంద్ర వంద్యుండు
విశ్వరక్షాచణ వీక్షణుండు
రతిరాజ జనకుండు రఘువంశ తిలకుండు
రణ బలోదగ్రుండు రమ్యగుణుడు
గోకులాధీశుండు గోపికారమణుండు
గోవిందు డురుకళా కోవిదుండు

Friday, February 09, 2007

India the Superpower? Think again - Fortune Magazine

This what the FORTUNE magazine SAYS:

NEW YORK (Fortune) -- Plug in the words "India" and "superpower" into an Internet search engine and it's happy to oblige - with 1.3 million hits. I confess that I did not check each one, but I suspect that almost all of these entries date from the last couple of years.

This is understandable. For the first time ever, India has posted four straight years of 8 percent growth; since it cracked open its economy in 1991, it has averaged growth of 6 percent a year - not in the same league as China, but twice the derisory "Hindu rate of growth" that had marked the first 45 years of independence.

India the Superpower? Think again

FORTUNE 500
Current Issue

India has gone nuclear, and even gotten the United States to accept that status. Its movies are crossing over to become international hits. The recent $11.3 billion takeover of Corus by Mumbai-based Tata Steel, was the biggest acquisition ever by an Indian firm.

No wonder the idea of India as the next superpower is fast becoming conventional wisdom. "Our Time is Now," asserts The Times of India. And in an October survey by the Chicago Council on World Affairs, Indians said they saw their country as the second most influential in the world.

Sorry: India is not a superpower, and in fact, that is probably the wrong ambition for it, anyway. Why? Let me answer in the form of some statistics.

-47 percent of Indian children under the age of five are either malnourished or stunted.

-The adult literacy rate is 61 percent (behind Rwanda and barely ahead of Sudan). Even this is probably overstated, as people are deemed literate who can do little more than sign their name.

-Only 10 percent of the entire Indian labor force works in the formal economy; of these fewer than half are in the private sector.

-The enrollment of six-to-15-year-olds in school has actually declined in the last year. About 40 million children who are supposed to be in school are not.

-About a fifth of the population is chronically hungry; about half of the world's hungry live in India.

-More than a quarter of the India population lives on less than a dollar a day.

-India has more people with HIV than any other country.

(Sources: UNDP, Unicef, World Food Program; Edward Luce). You get the idea.

The 2006 UN Human Development Report, which ranks countries according to a variety of measures of human health and welfare, placed India 126th out of 177 countries. India was only a few places ahead of rival Pakistan (134th) and hapless Cambodia (129) and behind such not-about-to-be-superpowers as Equatorial Guinea (120), and Tajikistan (122).

As these and other numbers suggest, Indian triumphalism (a notable 126,000 hits on Google) is not only premature, it is misguided. Yes, growth has been brisk, and of course growth is necessary to make a dent in poverty. But as Edward Luce, author of the excellent, "In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India," noted in a recent talk, poverty in India is not falling nearly as fast as its brisk rate of growth might anticipate.

The reason for this is that Indian growth has been capital-intensive, driven by the growth in high-value services such as IT. This is a good thing, but what it does not do is create stable and reasonably paid employment for not particularly skilled people -and this matters a lot, considering eight to 10 million Indians enter the labor force every year. Luce estimates that there are 7 million Indians working in the formal manufacturing sector in India -and 100 million in China.

To look at it another way, the 1 million Indians working in IT account for less than one-half of one percent of the entire working population. This helps build reserves (and national confidence, and tax revenues) but is not the poverty buster that labor-intensive development is. As Prime Minister Singh told Luce, "Our biggest single problem is the lack of jobs for ordinary people."

The problem with India's self-proclaimed (and wildly premature) declaration of superpower status is that it reflects a complacency about both its present - which for many people is dire, as above - and its future. Eight percent growth for four years is wonderful, but as the saying goes, past performance is no guarantee of future results. And India is not doing what it needs to in order to sustain this momentum.

Consider the postwar history of East and Southeast Asia. The comparison is appropriate because India started at about the same point, and has watched just about every country in the region get ahead of it on the economic curve. All these places developed by being relatively open to trade; by investing in primary and secondary education; and by building pretty decent infrastructure (not only roads and ports, but health clinics and water supplies). India has begun to embrace one leg of this triangle - freer trade.

Even here, though, many of the worst features of the swadeshi ("self-reliance") era remain intact, including an unreformed state banking sector; labor regulations that actively discourage hiring; abstruse land laws (and consequent lack of land titles); misshapen subsidies that hurt the poor; and corruption that is broad, deep, and ubiquitous. Nothing useful is being done about any of this.

As for the other two legs of this development triangle - education and infrastructure - these are still badly broken. About a third of teachers fail to show up on any given day (and, of course, are unsackable); the supply of both water and power is expensive and unreliable.

These facts of life too often go unremarked in the current euphoria about the state of the nation. "We no longer discuss the future of India," Commerce Minister Kamal Nath told the Financial Times in a typical comment. "The future is India." Hubris, of course, is the stuff of politics everywhere. But the future will not belong to India unless it takes action to embrace it, and that means more than high-profile vanity projects like putting a man on the moon or building the world?s tallest tower. It means showing that the world's largest democracy can deliver real progress to the hundreds of millions who have never used the phone, much less the Internet. And in important ways, that just isn't happening.

India has many reasons to be proud, but considering it remains a world leader in hunger, stunting and HIV, its waxing self-satisfaction seems sadly beside the point.

Courtesy - FORTUNE

Sunday, February 04, 2007

WHO IS CARRYING THE BAG?

WHO IS CARRYING THE BAG?

Once Iswarachandra Vidya Sagar was proceeding to a neighboring village to deliver an address. People used to gather in large numbers to listen to his lectures. A young officer, who wanted to listen to Iswar Chandra Vidyasagar's lecture, got down from a train with a bag to go to the Lecture-hall.

Iswar Chandra Vidyasagar also got down from the same train. The young officer was calling for a porter to carry his bag. Iswar Chandra went to him and said: "Why do you need a coolly to carry this small bag? Can't you carry it yourself and save the money?" He replied: "It is not in keeping with my dignity to carry my bag. I am an educated person." Iswar Chandra told him: "The hallmark of education is humility, not pride. If you cannot carry your own bag, how are you carrying your body? If, however, you cannot carry your own bag, I shall do so." And Iswar Chandra carried the officer's bag. He acted on the motto: "Plain living and high thinking." The young man wanted to offer money to his 'porter'. Iswar Chandra told him: "To serve you is my reward".

The young officer left and was later proceeding to the venue of the meeting. There people were offering garlands to Iswar Chandra Vidyasagar to welcome him to the meeting. The young officer realised that the man who had offered to carry his bag at the station was none other than the respected speaker of the evening, Iswar Chandra Vidyasagar. He felt ashamed that he had made such a great man carry his bag. He reflected: "What is his education and what is mine? I am like a glow worm before the Sun."

Courtesy of Balvikas